هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240621

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
6-طلا - 1:gold /انگلیسی
7-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
8-دی - 1:day /انگلیسی
9-استیل - 1:steel /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
13-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
24-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
25-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
26-گرد - 1:round /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
29-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
32-گل - 1:flower /انگلیسی
33-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
36-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
37-پر - 1:feather /انگلیسی
38-کوچک - 1:small /انگلیسی
39-بزرگ - 1:big /انگلیسی
40-فارسی - 1:persian /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-کیف - 1:bag /انگلیسی
43-دست - 1:hand /انگلیسی
44-نه - 1:no /انگلیسی
45-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
46-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
47-پا - 1:foot /انگلیسی
48-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
49-معمولی - 1:normal /انگلیسی
50-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
51-گردن - 1:neck /انگلیسی
52-سایز - 1:size /انگلیسی
53-فلزی - 1:metal /انگلیسی
54-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
55-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
56-تاج - 1:crown /انگلیسی
57-اسی - 1:esi /انگلیسی
58-متوسط - 1:medium /انگلیسی
59-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
60-لاتین - 1:latin /انگلیسی
61-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
62-گیره - 1:clamp /انگلیسی
63-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
64-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
65-ساده - 1:simple /انگلیسی
66-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
67-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
68-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
69-آویز - 1:medallion /انگلیسی
70-گوش - 1:ear /انگلیسی
71-نامها - 1:names /انگلیسی 2:name /انگلیسی
72-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
73-مشکی - 1:black /انگلیسی
74-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
75-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
76-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
77-رها - 1:raha /انگلیسی
78-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
79-علی - 1:ali /انگلیسی
80-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
81-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
82-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
83-اسب - 1:horse /انگلیسی
84-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
85-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
86-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
87-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
88-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
89-سنگ - 1:stone /انگلیسی
90-مردانه - 1:mens /انگلیسی
91-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
92-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
93-چشم - 1:eye /انگلیسی
94-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
95-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
96-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
97-خرجکار - 1:material /انگلیسی
98-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
99-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
100-فرش - 1:carpet /انگلیسی
101-مینی - 1:mini /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره