هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231210

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-دی - 1:day /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
8-طلا - 1:gold /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-ایران - 1:iran /انگلیسی
15-گرد - 1:round /انگلیسی
16-استیل - 1:steel /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
19-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
20-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
23-نگین - 1:negin /انگلیسی
24-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
25-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
26-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
30-ندا - 1:neda /انگلیسی
31-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
32-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-گل - 1:flower /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-دست - 1:hand /انگلیسی
38-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
39-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-بزرگ - 1:big /انگلیسی
44-کیف - 1:bag /انگلیسی
45-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-پر - 1:feather /انگلیسی
48-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
52-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
53-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
54-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
55-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
58-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
59-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
60-انگشترست -
61-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
62-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
63-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-گوش - 1:ear /انگلیسی
68-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
69-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
70-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
71-گیره - 1:clamp /انگلیسی
72-اسی - 1:esi /انگلیسی
73-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
74-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
75-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
76-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-تاج - 1:crown /انگلیسی
79-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
80-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
81-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
82-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
83-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
84-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
85-ساده - 1:simple /انگلیسی
86-معمولی - 1:normal /انگلیسی
87-متوسط - 1:medium /انگلیسی
88-مشکی - 1:black /انگلیسی
89-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
90-فلزی - 1:metal /انگلیسی
91-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
92-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
93-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
94-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
95-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
96-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
97-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
98-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
99-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
100-آویز - 1:medallion /انگلیسی
101-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره