ملزومات زیورآلات

200x200

#1171-رینگ خرج دستبند نگیندار

تعداد موجود:773
Bracelet Accessory Jeweled Ring
اطلاعات سفارش
200x200

#1172-پلاک خرج دستبند گردنبند

تعداد موجود:953
Bracelet Necklace Pendant
اطلاعات سفارش
200x200

#1195-آویز خرج دستبند فلزی

تعداد موجود:704
Bracelet Necklace Metal Charms
اطلاعات سفارش
200x200

#1198-مروارید متری سایز 10

تعداد موجود:10
Threaded Mica Pearl Size 10
اطلاعات سفارش
200x200

#1200-زنجیر متری

تعداد موجود:199
Bulk Chain
اطلاعات سفارش
200x200

#1201-گل حریر کوچک

تعداد موجود:90
Small Silk Flower
اطلاعات سفارش
200x200

#1202-گل ساتن نگیندار

تعداد موجود:9
Jeweled Satin Flower
اطلاعات سفارش
200x200

#1203-گل پارچه ای کوچک

تعداد موجود:390
Small Cloth Flower
اطلاعات سفارش
200x200

#1204-پاپیون نگیندار بزرگ

تعداد موجود:2
Big Jeweled Papillon
اطلاعات سفارش
200x200

#1205-چشم عروسک

تعداد موجود:196
Toy Dolls Eyes
اطلاعات سفارش
200x200

#1206-پروانه پارچه ای

تعداد موجود:14
Cloth Butterfly
اطلاعات سفارش
200x200

#1208-منگوله فلزی

تعداد موجود:146
Metallic Tassel
اطلاعات سفارش
200x200

#1229-پلاک سنگ حدید-هماتیت

تعداد موجود:98
Hematite Hadid Charm
اطلاعات سفارش
200x200

#1230-حلقه گوشواره

تعداد موجود:10
Flattened Hoop Earrings
اطلاعات سفارش
200x200

#1231-قلاب خرج گوشواره آویز

تعداد موجود:30
French Earring Hooks
اطلاعات سفارش
200x200

#1232-ریسه سواروفسکی کریستال داست

تعداد موجود:2
Crystal Dust Swarovski Thread
اطلاعات سفارش
200x200

#1265-پلاک خرج دستبند دمبل

تعداد موجود:65
Dumbbell Bracelet Charm
اطلاعات سفارش
200x200

#1266-پلاک خرج دستبند تاج

تعداد موجود:17
Royal Crown Bracelet Charm
اطلاعات سفارش
200x200

#1268-خرج دستبند سردیس - تندیس

تعداد موجود:85
Skeleton Bust Bracelet Charm
اطلاعات سفارش
200x200

#1269-جعبه نیم ست ساده مربع

تعداد موجود:-6
Square Fashion Jewellery Box
اطلاعات سفارش
200x200

#1278-آویز خرج دستبند-گردنبند فلزی گل

تعداد موجود:54
Bracelet Necklace Metal Flower Charms
اطلاعات سفارش
200x200

#1279-آویز خرج دستبند-گردنبند فلزی پروانه

تعداد موجود:86
Bracelet Necklace Metal Butterfly Charms
اطلاعات سفارش
200x200

#1280-آویز خرج دستبند-گردنبند فلزی سکه

تعداد موجود:261
Bracelet Necklace Metal Coin Charms
اطلاعات سفارش
200x200

#1306-مروارید ریسه ای فسفری شماره 8

تعداد موجود:18
Threaded Phosphor Pearl Size 8
اطلاعات سفارش
200x200

#1308-خرج کار سرامیکی گل

تعداد موجود:45
Miniature Ceramic Flowers
اطلاعات سفارش
200x200

#1314-پلاک وسط نگیندار

تعداد موجود:20
Jeweled Pendants
اطلاعات سفارش
200x200

#1315-نگین چشم نظر تخت

تعداد موجود:81
Flat Eye Catcher Charm
اطلاعات سفارش
200x200

#1316-رینگ خرج دستبند ساده

تعداد موجود:800
Bracelet Separator Rings
اطلاعات سفارش

گروه محصولات:ملزومات زیورآلات

200x200
ملزومات زیورآلات شامل سنگ ها ، مهره ها و منجوق ها، قفل و بست گردنبند و دستبند، زنجیر ها،میخ های گوشواره و گردنبند،حلقه های اتصال،قاب های گردنبند، رکاب های انگشتر ،پایه های گوشواره،خرج کارها:مهره، پلاک، رینگ، ... کلیدواژه های این گروه

Iran Indoors Contact Info