هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240719

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-سامی - 1:sami /انگلیسی
3-طلایی - 1:golden /انگلیسی
4-طلا - 1:gold /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
15-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
16-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
17-دی - 1:day /انگلیسی
18-استیل - 1:steel /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
20-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
21-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
22-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ندا - 1:neda /انگلیسی
27-نگین - 1:negin /انگلیسی
28-گرد - 1:round /انگلیسی
29-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
30-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
36-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
37-لاتین - 1:latin /انگلیسی
38-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
41-دست - 1:hand /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
48-نه - 1:no /انگلیسی
49-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
50-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
51-گل - 1:flower /انگلیسی
52-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
53-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
54-کیف - 1:bag /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
58-پر - 1:feather /انگلیسی
59-معمولی - 1:normal /انگلیسی
60-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
61-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
62-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
63-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
64-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
65-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
66-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
67-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
68-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
69-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
72-مشکی - 1:black /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
75-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
76-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
79-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
80-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
81-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
82-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
83-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
84-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
85-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
86-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
87-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
88-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
89-گردن - 1:neck /انگلیسی
90-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
91-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
92-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
93-اسی - 1:esi /انگلیسی
94-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
95-مینی - 1:mini /انگلیسی
96-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi, 2:mousepad /انگلیسی
97-آویز - 1:medallion /انگلیسی
98-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
99-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
100-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
101-جعبه - 1:box /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره