هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240226

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-طلا - 1:gold /انگلیسی
8-طلایی - 1:golden /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-دی - 1:day /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
17-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-استیل - 1:steel /انگلیسی
20-سامی - 1:sami /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
24-گرد - 1:round /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
36-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
37-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
38-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
39-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
40-دست - 1:hand /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-پا - 1:foot /انگلیسی
43-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
44-گل - 1:flower /انگلیسی
45-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
46-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
49-نه - 1:no /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-کیف - 1:bag /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-گردن - 1:neck /انگلیسی
54-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
55-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
56-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
57-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
58-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
59-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
60-بزرگ - 1:big /انگلیسی
61-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
62-لاتین - 1:latin /انگلیسی
63-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
64-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
65-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
68-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
69-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
70-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
71-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
72-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
73-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
74-اسی - 1:esi /انگلیسی
75-رنگپا - 1:رنگ پا /urdu, 2:skincolor /انگلیسی
76-سوغاتایران - 1:iransouvenir /انگلیسی
77-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
78-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
79-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
80-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
81-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
82-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
83-فارسی - 1:persian /انگلیسی
84-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
85-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
86-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
87-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
88-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
89-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
90-سایز - 1:size /انگلیسی
91-معمولی - 1:normal /انگلیسی
92-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
93-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
94-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
95-فلزی - 1:metal /انگلیسی
96-تاج - 1:crown /انگلیسی
97-آویز - 1:medallion /انگلیسی
98-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
99-متوسط - 1:medium /انگلیسی
100-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
101-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره